Báo giá động cơ servo yaskawa

Báo giá Động cơ servo Yaskawa

Báo giá động cơ servo yaskawa các loại- Liên hệ để có giá tốt 0963600499 hungpv@haphongjsc.com

Báo giá Động cơ servo Yaskawa

Báo giá Động cơ servo yaskawa SGM7A 200V Input (24-bit encoder)

Mã hàng Động cơ servo YaskawaCông suất Động cơ servo YaskawaLựa chọn cấu hình Động cơ servo Yaskawa
SGM7A-A5A7D6150WNo Options
SGM7A-A5A7D6C50W24V Brake
SGM7A-A5A7D6E50W24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-A5A7D6S50WShaft Seal
SGM7A-01A7D61100WNo Options
SGM7A-01A7D6C100W24V Brake
SGM7A-01A7D6E100W24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-01A7D6S100WShaft Seal
SGM7A-C2A7D61150WNo Options
SGM7A-C2A7D6C150W24V Brake
SGM7A-C2A7D6E150W24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-C2A7D6S150WShaft Seal
SGM7A-02A7D61200WNo Options
SGM7A-02A7D6C200W24V Brake
SGM7A-02A7D6E200W24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-02A7D6S200WShaft Seal
SGM7A-04A7D61400WNo Options
SGM7A-04A7D6C400W24V Brake
SGM7A-04A7D6E400W24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-04A7D6S400WShaft Seal
SGM7A-06A7D61600WNo Options
SGM7A-06A7D61600W24V Brake
SGM7A-06A7D61600W24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-06A7D61600WShaft Seal
SGM7A-08A7D61750WNo Options
SGM7A-08A7D6C750W24V Brake
SGM7A-08A7D6E750W24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-08A7D6S750WShaft Seal
SGM7A-10A7D611.0kWNo Options
SGM7A-10A7D6C1.0kW24V Brake
SGM7A-10A7D6E1.0kW24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-10A7D6S1.0kWShaft Seal
SGM7A-15A7D611.5kWNo Options
SGM7A-15A7D6C1.5kW24V Brake
SGM7A-15A7D6E1.5kW24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-15A7D6S1.5kWShaft Seal
SGM7A-20A7D612.0kWNo Options
SGM7A-20A7D6C2.0kW24V Brake
SGM7A-20A7D6E2.0kW24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-20A7D6S2.0kWShaft Seal
SGM7A-25A7D612.5kWNo Options
SGM7A-25A7D6C2.5kW24V Brake
SGM7A-25A7D6E2.5kW24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-25A7D6S2.5kWShaft Seal
SGM7A-30A7D613.0kWNo Options
SGM7A-30A7D6C3.0kW24V Brake
SGM7A-30A7D6E3.0kW24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-30A7D6S3.0kWShaft Seal
SGM7A-40A7D614.0kWNo Options
SGM7A-40A7D6C4.0kW24V Brake
SGM7A-40A7D6E4.0kW24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-40A7D6S4.0kWShaft Seal
SGM7A-50A7D615.0kWNo Options
SGM7A-50A7D6C5.0kW24V Brake
SGM7A-50A7D6E5.0kW24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-50A7D6S5.0kWShaft Seal
SGM7A-70A7D6S7.0kWNo Options

Báo giá Động cơ servo yaskawa SGM7A 400V Input (24-bit encoder)

Mã hàng Động cơ servo YaskawaCông suất Động cơ servo YaskawaLựa chọn cấu hình Động cơ servo Yaskawa
SGM7A-02D7F61200WNo Options
SGM7A-02D7F6C200W24V Brake
SGM7A-02D7F6E200W24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-02D7F6S200WShaft Seal
SGM7A-04D7F61400WNo Options
SGM7A-04D7F6C400W24V Brake
SGM7A-04D7F6E400W24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-04D7F6S400WShaft Seal
SGM7A-08D7F61750WNo Options
SGM7A-08D7F6C750W24V Brake
SGM7A-08D7F6E750W24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-08D7F6S750WShaft Seal
SGM7A-10D7F611.0kWNo Options
SGM7A-10D7F6C1.0kW24V Brake
SGM7A-10D7F6E1.0kW24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-10D7F6S1.0kWShaft Seal
SGM7A-15D7F611.5kWNo Options
SGM7A-15D7F6C1.5kW24V Brake
SGM7A-15D7F6E1.5kW24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-15D7F6S1.5kWShaft Seal
SGM7A-20D7F612.0kWNo Options
SGM7A-20D7F6C2.0kW24V Brake
SGM7A-20D7F6E2.0kW24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-20D7F6S2.0kWShaft Seal
SGM7A-25D7F612.5kWNo Options
SGM7A-25D7F6C2.5kW24V Brake
SGM7A-25D7F6E2.5kW24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-25D7F6S2.5kWShaft Seal
SGM7A-30D7F613.0kWNo Options
SGM7A-30D7F6C3.0kW24V Brake
SGM7A-30D7F6E3.0kW24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-30D7F6S3.0kWShaft Seal
SGM7A-40D7F614KwNo Options
SGM7A-40D7F6C4kW24V Brake
SGM7A-40D7F6E4kW24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-40D7F6S4kWShaft Seal
SGM7A-50D7F615kWNo Options
SGM7A-50D7F6C5kW24V Brake
SGM7A-50D7F6E5kW24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-50D7F6S5kWShaft Seal

Báo giá Động cơ servo yaskawa SGM7G 200V Input (24-bit encoder)

Mã hàng Động cơ servo YaskawaCông suất Động cơ servo YaskawaLựa chọn cấu hình Động cơ servo Yaskawa
SGM7G-03A7DK1300WNo Options
SGM7G-03A7DKC300W24V Brake
SGM7G-03A7DKE300W24V Brake, Shaft Seal
SGM7G-03A7DKS300WShaft Seal
SGM7G-05A7D61450WNo Options
SGM7G-05A7D6C450W24V Brake
SGM7G-05A7D6E450W24V Brake, Shaft Seal
SGM7G-05A7D6S450WShaft Seal
SGM7G-09A7DK1850WNo Options
SGM7G-09A7DKC850W24V Brake
SGM7G-09A7DKE850W24V Brake, Shaft Seal
SGM7G-09A7DKS850WShaft Seal
SGM7G-13A7DK11.3kWNo Options
SGM7G-13A7DKC1.3kW24V Brake
SGM7G-13A7DKE1.3kW24V Brake, Shaft Seal
SGM7G-13A7DKS1.3kWShaft Seal
SGM7G-20A7D612kWNo Options
SGM7G-20A7D6C2kW24V Brake
SGM7G-20A7D6E2kW24V Brake, Shaft Seal
SGM7G-20A7D6S2kWShaft Seal
SGM7G-30A7D613kWNo Options
SGM7G-30A7D6C3kW24V Brake
SGM7G-30A7D6E3kW24V Brake, Shaft Seal
SGM7G-30A7D6S3kWShaft Seal
SGM7G-44A7D614.4kWNo Options
SGM7G-44A7D6C4.4kW24V Brake
SGM7G-44A7D6E4.4kW24V Brake, Shaft Seal
SGM7G-44A7D6S4.4kWShaft Seal
SGM7G-55A7D615.5kWNo Options
SGM7G-55A7D6C5.5kW24V Brake
SGM7G-55A7D6E5.5kW24V Brake, Shaft Seal
SGM7G-55A7D6S5.5kWShaft Seal
SGM7G-75A7D617.5kWNo Options
SGM7G-75A7D6C7.5kW24V Brake
SGM7G-75A7D6E7.5kW24V Brake, Shaft Seal
SGM7G-75A7D6S7.5kWShaft Seal
SGM7G-1AA7D6111kWNo Options
SGM7G-1AA7D6C11kW24V Brake
SGM7G-1AA7D6E11kW24V Brake, Shaft Seal
SGM7G-1AA7D6S11kWShaft Seal
SGM7G-1EA7D6115kWNo Options
SGM7G-1EA7D6C15kW24V Brake
SGM7G-1EA7D6E15kW24V Brake, Shaft Seal
SGM7G-1EA7D6S15kWShaft Seal

Báo giá Động cơ servo yaskawa SGM7G 400V Input (24-bit encoder)

Mã hàng Động cơ servo YaskawaCông suất Động cơ servo YaskawaLựa chọn cấu hình Động cơ servo Yaskawa
SGM7G-05D7F61450WNo Options
SGM7G-05D7F6C450W24V Brake
SGM7G-05D7F6E450W24V Brake, Shaft Seal
SGM7G-05D7F6S450WShaft Seal
SGM7G-09D7FK1850WNo Options
SGM7G-09D7FKC850W24V Brake
SGM7G-09D7FKE850W24V Brake, Shaft Seal
SGM7G-09D7FKS850WShaft Seal
SGM7G-13D7FK11.3kWNo Options
SGM7G-13D7FKC1.3kW24V Brake
SGM7G-13D7FKE1.3kW24V Brake, Shaft Seal
SGM7G-13D7FKS1.3kWShaft Seal
SGM7G-20D7F612.0kWNo Options
SGM7G-20D7F6C2.0kW24V Brake
SGM7G-20D7F6E2.0kW24V Brake, Shaft Seal
SGM7G-20D7F6S2.0kWShaft Seal
SGM7G-30D7F613.0kWNo Options
SGM7G-30D7F6C3.0kW24V Brake
SGM7G-30D7F6E3.0kW24V Brake, Shaft Seal
SGM7G-30D7F6S3.0kWShaft Seal
SGM7G-44D7F614.4kWNo Options
SGM7G-44D7F6C4.4kW24V Brake
SGM7G-44D7F6E4.4kW24V Brake, Shaft Seal
SGM7G-44D7F6S4.4kWShaft Seal
SGM7G-55D7F615.5kWNo Options
SGM7G-55D7F6C5.5kW24V Brake
SGM7G-55D7F6E5.5kW24V Brake, Shaft Seal
SGM7G-55D7F6S5.5kWShaft Seal
SGM7G-75D7F617.5kWNo Options
SGM7G-75D7F6C7.5kW24V Brake
SGM7G-75D7F6E7.5kW24V Brake, Shaft Seal
SGM7G-75D7F6S7.5kWShaft Seal
SGM7G-1AD7F6111kWNo Options
SGM7G-1AD7F6C11kW24V Brake
SGM7G-1AD7F6E11kW24V Brake, Shaft Seal
SGM7G-1AD7F6S11kWShaft Seal
SGM7G-1ED7F6115kWNo Options
SGM7G-1ED7F6C15kW24V Brake
SGM7G-1ED7F6E15kW24V Brake, Shaft Seal
SGM7G-1ED7F6S15kWShaft Seal

Báo giá Động cơ servo yaskawa SGM7J 200V Input (24-bit encoder)

Mã hàng Động cơ servo YaskawaCông suất Động cơ servo YaskawaLựa chọn cấu hình Động cơ servo Yaskawa
SGM7J-A5A7D6150WNo Options
SGM7J-A5A7D6C50W24V Brake
SGM7J-A5A7D6E50W24V Brake, Shaft Seal
SGM7J-A5A7D6S50WShaft Seal
SGM7J-01A7D61100WNo Options
SGM7J-01A7D6C100W24V Brake
SGM7J-01A7D6E100W24V Brake, Shaft Seal
SGM7J-01A7D6S100WShaft Seal
SGM7J-C2A7D61150WNo Options
SGM7J-C2A7D6C150W24V Brake
SGM7J-C2A7D6E150W24V Brake, Shaft Seal
SGM7J-C2A7D6S150WShaft Seal
SGM7J-02A7D61200WNo Options
SGM7J-02A7D6C200W24V Brake
SGM7J-02A7D6E200W24V Brake, Shaft Seal
SGM7J-02A7D6S200WShaft Seal
SGM7J-04A7D61400WNo Options
SGM7J-04A7D6C400W24V Brake
SGM7J-04A7D6E400W24V Brake, Shaft Seal
SGM7J-04A7D6S400WShaft Seal
SGM7J-06A7D61600WNo Options
SGM7J-06A7D6C600W24V Brake
SGM7J-06A7D6E600W24V Brake, Shaft Seal
SGM7J-06A7D6S600WShaft Seal
SGM7J-08A7D61750WNo Options
SGM7J-08A7D6C750W24V Brake
SGM7J-08A7D6E750W24V Brake, Shaft Seal
SGM7J-08A7D6S750WShaft Seal

Báo giá Động cơ servo yaskawa SGM7J 400V Input (24-bit encoder)

Mã hàng Động cơ servo YaskawaCông suất Động cơ servo YaskawaLựa chọn cấu hình Động cơ servo Yaskawa
SGM7J-02D7F61200WNo Options
SGM7J-02D7F6C200W24V Brake
SGM7J-02D7F6E200W24V Brake, Shaft Seal
SGM7J-02D7F6S200WShaft Seal
SGM7J-04D7F61400WNo Options
SGM7J-04D7F6C400W24V Brake
SGM7J-04D7F6E400W24V Brake, Shaft Seal
SGM7J-04D7F6S400WShaft Seal
SGM7J-08D7F61750WNo Options
SGM7J-08D7F6C750W24V Brake
SGM7J-08D7F6E750W24V Brake, Shaft Seal
SGM7J-08D7F6S750WShaft Seal
SGM7J-15D7F611.5kWNo Options
SGM7J-15D7F6C1.5kW24V Brake
SGM7J-15D7F6E1.5kW24V Brake, Shaft Seal
SGM7J-15D7F6S1.5kWShaft Seal

Báo giá Động cơ servo yaskawa SGM7P 200V Input (24-bit encoder)

Mã hàng Động cơ servo YaskawaCông suất Động cơ servo YaskawaLựa chọn cấu hình Động cơ servo Yaskawa
SGM7P-01A7J61100WNo Options
SGM7P-01A7J6C100W24V Brake
SGM7P-01A7J6E100W24V Brake, Shaft Seal
SGM7P-01A7J6S100WShaft Seal
SGM7P-02A7J61200WNo Options
SGM7P-02A7J6C200W24V Brake
SGM7P-02A7J6E200W24V Brake, Shaft Seal
SGM7P-02A7J6S200WShaft Seal
SGM7P-04A7J61400WNo Options
SGM7P-04A7J6C400W24V Brake
SGM7P-04A7J6E400W24V Brake, Shaft Seal
SGM7P-04A7J6S400WShaft Seal
SGM7P-08A7E61D800WNo Options
SGM7P-08A7E6CD800W24V Brake
SGM7P-08A7E6ED800W24V Brake, Shaft Seal
SGM7P-08A7E6SD800WShaft Seal
SGM7P-15A7E61D1.5kWNo Options
SGM7P-15A7E6CD1.5kW24V Brake
SGM7P-15A7E6ED1.5kW24V Brake, Shaft Seal
SGM7P-15A7E6SD1.5kWShaft Seal

Các sản phẩm phân phối kinh doanh chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo